Thời trang trẻ em – A Tủn shop

413 lượt xem

A Tủn shop – Nơi gửi gắm tình yêu thương của mẹ trong hành trình trưởng thành của con.

𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘰̛𝘯 𝘨𝘪𝘢̉𝘯 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘭𝘢̀ 𝘲𝘶𝘢̂̀𝘯 𝘢́𝘰 𝘮𝘢̀ đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘺𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘮𝘢̀ 𝘮𝘦̣ 𝘨𝘶̛̉𝘪 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘰𝘯. 𝘈 𝘛𝘶̉𝘯 𝘴𝘩𝘰𝘱 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘮𝘦̣ 𝘭𝘶𝘰̂𝘯 𝘥𝘢̀𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘦́ 𝘺𝘦̂𝘶 𝘷𝘪̀ 𝘷𝘢̣̂𝘺 𝘴𝘩𝘰𝘱 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘤𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘷𝘪̣ 𝘤𝘶̉𝘢 1 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘦̣, 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 đ𝘰́ 𝘴𝘩𝘰𝘱 𝘭𝘶𝘰̂𝘯 𝘵𝘪̉ 𝘮𝘪̉ 𝘭𝘶̛̣𝘢 𝘤𝘩𝘰̣𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘤𝘰́ 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘷𝘢̉𝘪 𝘢𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯, 𝘥𝘪̣𝘶 𝘯𝘩𝘦̣ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘭𝘢̀𝘯 𝘥𝘢 𝘣𝘦́, 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘩𝘰𝘢̉𝘪 𝘮𝘢́𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘶̛̣ 𝘵𝘪𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤 𝘩𝘰𝘢̣𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘦́ 𝘺𝘦̂𝘶.
𝘏𝘢̃𝘺 đ𝘦̂́𝘯 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘈 𝘛𝘶̉𝘯 𝘴𝘩𝘰𝘱 𝘷𝘢̀ 𝘭𝘶̛̣𝘢 𝘤𝘩𝘰̣𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘣𝘰̣̂ 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘪 𝘵𝘢̂𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘮𝘦̣ – 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘣𝘦́ 𝘺𝘦̂𝘶 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘦̣ 𝘭𝘰̛́𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘯𝘢̀𝘰.

Thông tin liên hệ A Tủn shop:
Hotline/Zalo: 0934 185 893
Mail: [email protected]
Fanpage: facebook.com/atunshop.vn/

Tags


Ý kiến bình luận